Generalversammlung Dënsden de 29/10 am Festsall Millermoaler (Primärschoul)